Diagnostic en educacio

Índex

Introducció………………………………………………………………………….. Objectius………………………………………………………………………………. 1. Avaluació psicopedagògica: concepte, funcions i enfocaments ………………………………………………………………….. 1.1. L’avaluació psicopedagògica com aprocés de presa de decisions………………………………………………………………….. 1.2. La concepció de l’objectiu de l’avaluació en condiciona el procés i els resultats …………………………………………………… 1.3. Els supòsits sobre els problemes i la seva solució condicionen el procés i els resultats de l’avaluació …………… 1.4. Els supòsitssobre l’adequació del procediment a seguir i els instruments a utilitzar condicionen el procés i els resultats de l’avaluació ……………………………………………. 2. Coordenades que condicionen l’avaluació psicopedagògica………………………………………………………………. 2.1. La concepció de l’atenció a la diversitat condicional’avaluació…………………………………………………… 2.1.1. Concepció tradicional ………………………………………….. 2.1.2. Concepció alternativa…………………………………………… 2.2. La manera de concebre el paper del subjecte en aprendre condiciona l’avaluació ………………………………… 2.2.1. El subjecte afronta les situacions d’aprenentatge i interaccióde manera activa ………………………………… 2.2.2. Implicacions del paper actiu del subjecte per a l’avaluació psicopedagògica ………………………….. 2.3. Les característiques del context institucional condicionen l’avaluació…………………………………………………. 2.3.1. Plantejament del problema. Característiques del context que afectenl’avaluació: objectius i currículum……………………………………………

5 8

11 11 13 14

15

18 19 19 19 23 23 24 29

29

© Universitat Oberta de Catalunya • P08/02078/00748

Avaluació i diagnòstic psicopedagògics: concepte, context…

2.3.2. Implicacions dels objectius educatius per a l’avaluació psicopedagògica ………………………….. 2.3.3. Implicacions delplantejament curricular per a l’avaluació psicopedagògica ………………………….. 2.4. Les característiques del context social condicionen l’avaluació psicopedagògica ………………………… 2.4.1. Actituds de la comunitat de professors davant l’avaluació psicopedagògica ……………………….. 2.4.2. Implicacions de les dificultats que el professorat pot plantejar al’orientador ………… 2.4.3. Característiques de la comunitat familiar: implicacions per a l’avaluació psicopedagògica……….. 2.5. Les característiques del marc legal condicionen l’avaluació psicopedagògica ………………………… 3. Operativització del procés d’avaluació psicopedagògica………………………………………….. 3.1. Síntesi de les implicacions derivades deles coordenades de l’avaluació ……………………………………………………………….. 3.2. Organització bàsica del procés d’avaluació psicopedagògica ………………………………………….. 3.2.1. Recollida preliminar d’informació: formularis de demanda ………………………………………………………… 3.2.2. Entrevista inicial amb elprofessor …………………………. 3.2.3. Fases ulteriors del procés d’avaluació: avaluació de l’alumne, del context escolar i del context familiar ……………………………………………. 3.2.4. Presa de decisions i proposta d’ajudes ……………………. Resum…………………………………………………………………………………… Exercicis…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *